Podporte nás

Spoločenstvo Marana Tha svojou činnosťou vytvára priestor pre aktívne trávenie voľného času detí, mládeže, ale aj dospelých.

Ide predovšetkým o jednorazové, ale aj víkendové športové, kultúrne a spoločenské aktivity s výchovno-vzdelávacou funkciou v meste Prešov a jeho okolí.
Marana Tha má viac ako 300 dospelých členov a 150 detí. Aj vďaka absolvovaniu kurzov občianskeho združenia, môžu naši členovia sami aktívne dobrovoľníckou činnosťou participovať na podujatiach, chode spoločenstva a prispievať tak ku skvalitneniu života.

Doterajšia evanjelizačná činnosť spoločenstva Marana Tha:
  • Manželské večery – 2190 párov (pomohli k ich začatiu v rôznych častiach SVK)
  • Rodičovské kurzy 318 účastníkov Letné tábory pre deti a rodiny – 2 500 účastníkov
  • Detské kluby – viac ako 8100 detí
  • Piatky pre mladých – viac ako 14 000 účastníkov
  • Alfa kurzy – 1850 účastníkov
  • Biblické kurzy – 1700 účastníkov
  • Konferencia pre mužov – 2150 účastníkov
  • Konferencia pre ženy – 2600 účastníčok
  • Evanjelizačná konferencia OHEŇ – viac ako 73 000 účastníkov
  • Večer Chvál – viac ako 48 500 účastníkov.

 

Bankové spojenie „Marana Tha“ OZ:
4024300321 / 7500 (ČSOB)
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2430 0321

2% z dane

Vyhlásenie 2% – stiahnete TU
Potvrdenie o zaplatení dane – stiahnete TU

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení
dane z príjmov zo závislej činnosti. 
2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov
fyzickej osoby. 
3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré
daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel
vo výške 3 % zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane
z príjmu.
2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je
fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote
na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:
1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie
2% z dane z príjmu.
2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za
zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 (resp. v predĺženej lehote
na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku
2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte
40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti
nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej
činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp.
Daňovému priznaniu.