European network of communities(ENC)

EUROPEAN NETWORK OF COMMUNITIES (ENC) –  EKUMENICKÁ SIEŤ KRESŤANSKÝCH KOMUNÍT V EURÓPE

Naše spoločenstvo je členom európskej siete komunít a spoločenstiev ENC takmer od jeho vzniku. Počas medzinárodných konferencií sme spoločne s ďalšími komunitami a spoločenstvami vnímali potrebu vzájomne komunikovať a spolupracovať. Vznikla táto medzinárodná platforma, ktorá je obohatením pre všetkých, ale predovšetkým veríme, že je požehnaním aj pre Európu. U nás v Prešove sme mali možnosť hostiť radu ENC pred niekoľkými rokmi a taktiež privítať členov rôznych spoločenstiev ako hostí na našich stretnutiach. Sami sme tiež už mali možnosť navštíviť a slúžiť v iných spoločenstvách, ale hlavne je nádherné spoznávať nových bratov a sestry z iných kútov Európy a povzbudzovať sa vzájomne. Úžasnou príležitosťou je stretnutie (konferencia) ENC každoročne v novembri.

VIAC o ENC:

Webstránka – TU

Facebook – TU

IDENTITA ENC

ENC pozostáva z komunít, ktoré sú buď ekumenické alebo komunity jednej kresťanskej denominácie. Tieto komunity tiež možno nazvať “Komunitami tretej cesty”: Nie sú to cirkvi, ani rehoľné rády, ale skôr “tretia cesta” uplatňovania biblického ideálu kresťanskej komunity. Snažia sa, ako mnoho komunít pred nimi, nasledovať príklad “cirkvi v Jeruzaleme z prvého storočia” (viď. Sk 2 a 4). Tieto skupiny žijú podľa spoločných hodnôt, ale zároveň sa líšia dôrazom, štruktúrou a cieľmi.

HODNOTY ENC

 1. Každá komunita by mala poznať svoje povolanie od Boha, aby sa stala komunitou a nezostala iba modlitebnou skupinou
 2. Vízia. Každá komunita by mala mať jasné, čo jej jej špecifický zámer a služba v Božom kráľovstve a ako toto povolanie uskutočňovať.
 3. Záväzok. Každá komunita by mať určitú formu záväzku pre členov voči Bhu, vo vzťahu k bratom a sestrám a konkrétne povinnosti voči komunitnému životu a služ
 4. ČV každej komunite by mal byť priestor pre mužov a ženy všetkých vekových kategórií a všetky formy životného povolania. Najdôležitejšou je naša starosť o ďalšiu generáciu!
 5. Každá komunita by mala mať ustanovené vodcovstvo, ak je to možné vodcovský tím, ktorý spravuje život komunity a pomáha individuálnym členom.
 6. Chvála & Duchovný žV každej komunite by mala byť chvála Boha a duchovný život jednotlivcov stredom.
 7. VzťVzťahy medzi členmi komunity by mali byť rodinné – pestovať kultúru otvorenosti a úprimnosti, pokory a služby, láskavej starostlivosti a a zmierenia.
 8. Evanjelizácia & Iniciácia. V našich komunitách by sme mali mať prepojený životný štýl evanjelizácie s ochotou integrovať nových č
 9. VyučKaždá komunita by mala mať ustanovený spôsob vyučovania ako uplatňovať biblické princípy do každodenného moderného života.
 10. SlužKaždá komunita by mala mať svoje služby dovnútra a navonok, ktoré budujú Božie kráľovstvo a do ktorých sú členovia pozvaní.

SEDEM PRINCÍPOV ENC

 1. Princíp autonómie: Každá komunita je autonómna a má svoje vlastné vodcovstvo.
 2. Princíp vzájomnej závislosti: Komunity nie sú vzájomne nezávislé, ale skôr prepojené jedna s druhou.
 3. Princíp subsidiarity: Každá “úroveň” ENC je zodpovedná za starostlivosť o seba – lokálne, národne a medzinárodne.
 4. Princíp solidarity: V ENC je rodinná zodpovednosť jeden za druhého. Každý kráča svojou cestou, avšak každá komunita nie je nevšímavá k potrebám iných komunít.
 5. Balans medzi východom a západom: ENC vždy pozostávalo z komunít východnej a západnej Európy. To viedlo k vzájomnému obohateniu od rôznych kultúrnych dedič
 6. Vzťahy pred aktivitami: ENC vníma seba ako duchovnú „rodinu“. Tak ako sú dôležité projekty a služby, blízke vzťahy sú základom siete.
 7. Štruktúra „zdola nahor“: ENC je orientovaná na vzť A preto sa nepovažuje za „pyramídu“ s prísnyu hierarchickou štruktúrou, ale skôr ako sieť vzťahov so štruktúrou „zdola nahor“.

ČLENOVIA ENC

Momentálne sú členmi ENC komunity z Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Slovenska, Izraela, Litvy, Poľska, Ukrajiny, Veľkej Británie, Rumunska, Španielska a Švajčiarska.

SLUŽBY ENC:

Stretnutie

Každý rok v novembri “ENC stretnutie” zhromažďuje stovky bratov a sestier z desiatok komunít z celej Európy, aby oslavovali jednotu v Kristovi, boli vzájomným požehnaním rôznosťou darov, aby počúvali inšpiratívny vstup a zdieľali sa a diskutovali o svojich skúsenostiach komunitného života počas workshopov. Chvály, chválovo-modlitebný večer a bohoslužby jednotlivých denominácii sú  kľúčovými prvkami štvordňového “ENC stretnutia” spolu so slávnostnou večerou a slávením “Dňa Pána”. Posledné roky sa tieto stretnutia uskutočnili na Slovensku, kde bolo množstvo príležitostí ako stráviť popoludnia spolu s novými aj starými priateľmi na prechádzkach v nádhernej scenérii Tatier.

Bloky budovania komunity

ENC pomáha jednotlivým komunitám ako aj celým národným sieťam , aby sa rozvíjali. Kontaktujeme nové komunity a pomáhame im rásť a pripraviť sa na začlenenie do ENC. Povzbudzujeme  komunity, aby formovali národné siete. Sme tu, keď komunity prechádzajú ťažkým časom. Sme k dispozícii komunitám, ktoré stoja na križovatke alebo sa pripravujú na nové obdobie a rozhodli sa prehodnocovať.

Synergia

ENC ako sieť komunít s viac ako 3000 členmi z viacerých národov z celej Európy tvorí veľké bohatstvo darov a povolaní a možností spoločnej služby. To vytvára priestor pre efektívne spolupôsobenie, ktoré individuálna komunity nemôže poskytovať.  Okrem mnohých osobných výhod, komunity môžu mnoho získať cez spoluprácu v sieti.  Aktuálne oblasti služby, ako tréning vodcov, pastoračná podpora, poradenstvo pre budovanie komunity, mediálna podpora a spolupráca, organizovanie mládežníckych akcií a omnoho viac. Kľúčovým je vždy posilnenie osobných vzťahov, čo je obzvlášť dôležité v časoch krízy niektorej komunity. Sme zaviazaní jeden druhému obzvlášť vtedy, keď je to potrebné.

Mládež

Okrem miestnych alebo národných mládežníckych akcií, organizujú sa týždenné letné konferENCie mladých lídrov, čo poskytuje ideálny priestor pre budovanie vzťahov, sieťovanie a vzájomnú podporu.