O nás

Spoločenstvo Marana Tha je katolícke spoločenstvo detí, mládeže a dospelých, ktorí chcú prežívať živé kresťanstvo a deliť sa s inými so živou vierou. Je miestom stretnutí, modlitieb, chvál, formácie a evanjelizácie.

Spoločenstvo rastie pod duchovným patronátom Školských sestier sv. Františka z Assisi. Spoznali sme Boha ako niekoho, s kým môže mať každý osobný a živý vzťah. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby Ho ľudia spoznali. Boh sa skutočne zaujíma o život každého človeka a s radosťou vstupuje do otvoreného vzťahu s človekom, ak je pozvaný.

Charizmu vystihuje názov spoločenstva Marana Tha, čo znamená „Príď Pane“ alebo „Pán je blízko“. Našou túžbou je, aby čím viacerí zažili Božiu lásku, prijali slobodu, ktorú ponúka Ježiš a žili v Jeho blízkosti.

Hodnoty

 •      Osobný a živý vzťah s Ježišom (modlitba, Písmo, liturgia)
 •      Duchovný rast (formácia, pastorácia, služba, rodinný život)
 •      Ohlasovanie evanjelia rôznymi aktivitami a svedectvom
 •      Malé skupinky (zdieľanie viery, pomoc, rast)
 •      Chvála, uctievanie, modlitba príhovoru

Spoločenstvo MaranaTha patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM).

Poslanie a vízia spoločenstva Marana Tha

Poslaním nášho spoločenstva je modlitba a služba evanjelizácie v rôznych oblastiach. Boh sa dotýka ľudí v rôznom veku a v rôznych stavoch. Preto máme bohaté zastúpenie detí, mladých ľudí, rodín ale aj biblických žien a mužov (vdovy, rozvedení, osamelí).

Vízia nášho spoločenstva je pomáhať ľuďom stretnúť sa so živým Bohom aby mohli spoznávať Jeho lásku, starostlivosť a milosrdenstvo. Pretože kto len raz okúsi z Božej dobroty v srdci vyznáva spolu so sv. Augustínom: „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe Bože“.

Líderský tím a jadro spoločenstva Marana Tha

Peter Štupák

líder spoločenstva Marana Tha

LÍDERSKÝ TÍM

sr. Helena Torkošová, OSF

Eva Sýkorová

Veronika Kušnírová

.

Ján Juščák

Jadro spoločenstva (vedúci služieb)

Našou srdcovkou sú ľudia nie len v spoločenstve. Modlíme sa za nich, zaujímame sa o nich, stretávame sa s nimi (individuálne aj hromadne), modlíme sa s nimi, prakticky hľadáme, ako im poradiť, pomôcť. Každému z nášho tímu leží na srdci, aby sa členovia nášho spoločenstva cítili v ňom ako doma. Aby našli prijatie, mohli byť sami sebou, našli svoje miesto, kde budú môcť najlepšie rozvinúť svoje obdarovania, zručnosti, schopnosti. Hľadáme, aká forma stretávania sa a fungovania by pre to bola najvhodnejšia. Keďže máme bohaté zastúpenie rôznych stavov je to neustála výzva.

Služby:

 • Modlitbová – Jana Mihaľová,
 • Hudobná – Ján Juščák,
 • Detská – Mária a Tomáš Fečoví,
 • 23+ – sr. Helena Torkošová,
 • Piatky pre mladých – Damián Lipták,
 • Rodinné vzťahy – Gabriela Nováková,
 • Alfa kurzy – Gabriela Nováková,
 • Biblické kurzy – sr. Helena Torkošová,
 • Misie – Bohdan Novák a Peter Štupák,
 • Ženy – Gabriela Nováková a Helena Slivková,
 • Evanjelizačná – Eva Sýkorová,
 • Muži – Bohdan Novák,
 • Starostlivosť o členov a lídrov malých skupín – Helena Slivková, Veronika a Roman Kušníroví, Mária a Peter Rimákoví.