Kontakty

Spoločenstvo Marana Tha,
 „Marana Tha“  (občianské združenie)
info@maranathapo.sk

Komunitno-pastoračné centrum
sv. Jána Pavla II.
Švábska 22, 080 05 Prešov

Občianske združenie: „Marana Tha“
IČO: 50646273
DIČ: 2120449012
Číslo účtu: 4024300321/7500 (ČSOB)
IBAN: SK07 7500 0000 0040 2430 0321