Úvodné slovo

Božie Slovo je pestré a bohaté. Je to jeden zo spôsobov, ako k nám môže Boh prehovoriť a ako ho aj ty môžeš počuť. Nechajme sa ním premieňať.
Veríme, že aj tieto zamyslenia pomôžu k tomu, aby sa v nás Božie slovo hlbšie zakorenilo a menilo srdcia, mysle, životy.  

Je vytvorená aj Facebooková skupina: Študujem Bibliu Doma, kde si môžeme navzájom vymieňať skúsenosti, povzbudzovať sa a zdieľať s tým, čo nás oslovilo.

V najbližšej sérii ponúkame video príspevky na obdobie pôstu – Škola Božieho Slova a modlitby

„Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 6)

Pozývame ťa k hlbšiemu prežitiu pôstneho obdobia. Náš Boh nás pozval na púšť, aby sme jasnejšie počuli jeho hlas.

Pozývame ťa do tejto Školy Božieho slova a modlitby.

25. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Skôr však ako učeníci vykročili, ostali pospolu v Jeruzaleme za zatvorenými dverami, kde na Turíce prijali moc zhora a až takto vyzbrojení vykročili .
Aj my zotrvávajme na modlitbách, čítajúce Božie Slovo, aby sme boli pripravení, aby nás Pán mohol poslať k tým, ktorí sú hladní a smädní po ňom.
Očakávajme Turice ako nikdy!

24. Prečo sa modlíme novény?

V Sk 2,1-4 čítame: „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli….“
Aj apoštoli boli s Máriou zídení na modlitbách a efekt stál za to. Zotrvávajme v očakávaní Ducha Svätého a pripravujme sa na prijatie toho krásneho daru – Ducha Svätého. Amen.

23. Čo je to krst v Duchu svätom?

„Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu!“ (Ef 6, 18)
Aby sme sa mohli modliť v Duchu, potrebujeme prežiť krst v Duchu svätom. Aj pápež František povedal, že túži po tom, aby každý pokrstený katolík mal skúsenosť s Duchom svätým a zažil krst v Duchu svätom.

22. Kto je Duch Svätý?

V Lk 11,13 čítame:
„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“
„Prosme Pána s vierou, aby nám dal svojho Ducha! Amen“

21. Aké časy žijeme dnes?

Prorok Joel hovorí: „Vylejem svojho Ducha na každé telo.“
Buďme v očakávaní a túžme po Duchu Svätom!

20. Ako sa modliť v jazykoch?

Písmo sväté nás vyzýva, aby sme sa modlili a prosili o dary Ducha svätého. V 1 Kor 14,1 čítame: „Dychtite po duchovných daroch.“
Proste o dar!
Ako?
Skúste s vierou…

19. Je ruženec kontemplatínou modlitbou?

Pavol apoštol nás v 1 Sol 5,16 povzbudzuje: „Stále sa radujte, neprestajne sa modlite!“
Je to povzbudenie k stálej modlitbe, pri ktorej vzývame sväté meno Ježiš, lebo ono dáva pokoj aj v prenasledovaní a utrpení, počas rozličných skúšok a starostí.
Ruženec je kristocentrická modlitba, ktorá nám pomáha upriamiť jednoduchým spôsobom pozornosť na Krista.

18. Prečo je kontemplatívna modlitba taká dôležitá?

Pavol apoštol píše v 2 liste Korinťanom 3, 18
„A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme – kontemplujeme/ angl. preklad/ ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“

17. Boh nás pozýva hlbšie

V liste Rimanom 8,26-27 čítame:
„Nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Ten, čo skúma srdcia, pozná zmýšľanie Ducha.“
Je to úžasný objav: Otec skúma srdcia.

16. Čo je to kontemplácia?

V evanjeliu podľa Mt 22,37-40 čítame o tom, ako máme milovať Boha.
K tomu, aby sme rozvíjali vzťah lásky a intimity, potrebujeme priniesť aj nejaké úsilie. Prestať rozprávať, byť ticho a dať Bohu čas. Pravdepodobne žiadny iný modlitebný nástroj sa tak neprieči dnešnej kultúre ako tichá modlitba. Náš svet sa čoraz väčšmi stáva hlasnou komnatou ozvien a skutočnosť, že väčšinu ľudí ticho nepriťahuje, skôr desí, svedčí o narušenosti našej kultúry. Ježišov príklad trávenia času v samote (Lk 4, 42) nás vyzýva vedome stíšiť hlasitosť v našich životoch navonok aj vo vnútri a učiť sa byť osamote s Bohom.

15. Ako sa modliť bez slov?

V Žalmoch 19,15 čítame:“ Nech sa ti páčia slová mojich úst, rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou.“
A v Žalmoch 46,11 „Utíchnite už a uznajte, že ja som Boh“.
Kontemplatívna modlitba sa viac orientuje na pravú hemisféru. Skúsme vojsť do Božej prítomnosti a zotrvať v nej. Učme sa túto prítomnosť niesť do celého dňa, do všetkých situácií, na miesto nášho vplyvu.

14. Ako si uctiť Božie slovo doma?

Lk 4,18-19

Biblia môže mať čestné a dôstojné miesto v našom dome.
Ako môžeme pripraviť oltár slova?

Na stôl, alebo čestné miesto prestrieme
1. obrus – lebo Božie slovo je pokrmom. Nielen samým chlebom sa živí človek…
2. Kvety – symbol života
3. svieca – Božie slovo je svetlom na našej ceste.
4. Biblia – Ježiš v slove
5. Kríž, alebo ikona

13. Ako sa prihovárať za iných pomocou modlitbového zoznamu?

Apoštol Pavol v liste Filipanom 4,6 píše:“O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu“.
Naše miesto vplyvu, kde chce Boh cez nás konať, príbuzných, autority i neveriacich môžeme každý deň predkladať Bohu.. Ako? Pozrime sa na to.

12. Prečo a ako sa prihovárať za iných?

V Žalmoch 2,8 čítame: „Žiadaj si odo mňa a dám ti do vlastníctva národy, do dedičstva celú zem .“
Boh nás povzbudzuje, že sa nemáme modliť iba za seba, ale aj za iných. Každý sa môže prihovárať aj za iných. Niektorí majú špeciálny dar modlitby príhovoru, ale každý sa môže modliť a byť príhovorcom. Podľa veľkého poslania sa modli za svoj Jeruzalém, Judeu a Samáriu a za všetky národy.
Zapisuj si úmysly, za ktoré sa modlíš a po nejakom čase budeš svedkom Božích zázrakov.

11. Ježiš žije!

Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych!
V Liste Rimanom 4,17 čítame, že „…ten, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, volá k bytiu to, čoho niet!“
Krstom sme sa stali členmi Ježišovho víťazného tímu. Môžeme prehlasovať Božie slovo do situácií, ktoré čakajú na nový život.
Modlitbou prehlasovania Božích prísľubov z Biblie, dovoľujeme Bohu konať v našich životoch.

10. Ako sa efektívne modliť?

V 1. knihe Kroník 4,9-10 čítame o Jábesovej modlitbe. O čo Jábes prosil, to aj obdržal, ba čo viac… dobrým výsledkom bolo aj to, že bol váženejším človekom ako jeho bratia.

9. Prečo veriť v Božie prísľuby?

V Matúšovi 9. kapitole čítame: „Žena, tvoja viera ťa uzdravila.“
V tejto časti uvažujme nad tým, čo je viera a čo znamená prehlasovať Božie prísľuby, ktoré sú v Božom slove v modlitbe a ako to premieňa naše srdce.

8. Ako počuť Boží hlas?

Čo robiť, aby sme počuli Boží hlas? Boh k nám hovorí mnohými spôsobmi. Jedným z nich je aj prostredníctvom Božieho slova. Ako ho čítať alebo zachytiť cez modlitbu? Ako môžeme zakúsiť a odpovedať na Božiu lásku, o ktorej čítame v Jn3,16?

7. Ako odovzdávať problémy?

Apoštol Pavol v 2 Kor 12,9-10 hovorí: „Stačí ti moja milosť…Sila sa dokonáva v slabosti..“
Tvoja slabosť môže byť miestom stretnutia sa s Bohom.

6. Prečo ďakovať?

Pavol apoštol v liste Efezanom 5,20 nás vyzýva neprestajne ďakovať. Prečo? Vďačnosť mení naše prežívanie…

5. Kde je dom chvály?

V Sk 17,28 čítame: „V ňom žijeme, hýbeme sa a sme.“
Chváliť Boha môžeme kdekoˇvek a za akýchkoľvek okolnosti. je to naše rozhodnutie.

4. Aké je jeho meno?

V liste Hebrejom 2,12 čítame:“Tvoje meno zvestujem svojim bratom uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť“
Kým je Boh pre mňa?
Ako ho volám?
Ako vyjadrujem to, čo k nemu cítim?

3. Ako budovať vzťah s Bohom?

„Pán Ježiš v evanjeliu /Mt 22,37-40/ hovorí, že celým srdcom, celou mysľou, celou dušou a celou silou. Ako tento vzťah rozvíjať prostredníctvom modlitby nám ukázal v modlitbe Otče náš /Mt 6,7-15/. Zdá sa, že je to jednoduché, že to už poznám? Skús sa dnes na to pozrieť ináč

2. Ako horieť

Pozvánka

1. Poznať Boha

Výročie posviacky Lateránskej baziliky – sviatok

„Vyvolil som si toto miesto a posvätil som ho, hovorí Pán; aby tam bolo moje meno naveky.“ (Jn 2, 13-22)

Duch pravdy vydá o mne svedectvo

Prežívame obdobie po zoslaní Ducha Svätého. On je ten istý a Jeho pôsobenie v Cirkvi stále trvá. Je tretia osoba Božej Trojice, tešiteľ, obhajca, pomocník, radca, sprievodca…

Dovoľ mu aj dnešný deň, aby ťa naplnil. Pros Ho, aby ťa vovádzal bližšie do osobného vzťahu so Stvoriteľom.

„Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.“ Gal 5,25

…aby svet spoznal

„…že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Jn 17,20-26

Ježiš nás i apoštolov počas svojho života učí pravdám viery. Učí nás modliť sa v modlitbe Otče náš.
Každá modlitba má ohromnú silu a moc. A dnes počúvam ako sa Ježiš modlí za mňa, za nás. Je to neuveriteľné. A za čo sa modlí? Za jednotu a lásku. A jednota bez lásky sa nedá žiť.

Pán jej otvoril srdce…   

„…aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: Ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte.“ Sk 16,15

Na aké miesta chodím, kde sa zdržiavam? Ako a o čom hovorím s inými? Mám odvahu povedať iným o Bohu? Túžim vydávať o ňom svedectvo?

„Ježiš povedal svojim učeníkom: Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.“ Jn 15,26-27

Po Bohu žízni moja duša…   

„Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou. Žalm 42,2

Pane dnes túžim, aby si uhasil smäd v mojom vnútri. Daj, aby som kráčal v tvojom svetle a pravde, naplň moje srdce radosťou a plesaním aj v tomto období. Nauč ma rozpoznať a počúvať tvoj hlas, aby som mohol kráčať za tebou. Zaplav ma svojou láskou a budem kráčať po ceste tvojich prikázaní.

Tento týždeň chceme predstaviť jednu z možných foriem spoločnej modlitby doma s deťmi. Aj liturgia slova nám môžme pomôcť v spoznavaní Božieho slova. Ukážku toho, ako vyzerá liturgia slova u nich doma nahrala rodina Fečových.

Nielen z chleba žije človek 

„…ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“(Mt 4,4)
Božie slovo má moc meniť naše životy.
Dokáže premeniť smútok na radosť, priniesť svetlo do temných dní, povzbudiť a vniesť novú nádej.
Tento týždeň sa môžeš inšpirovať ľuďmi, ktorí sa modlia
Božím Slovom a svedčia o tom. 

Vojsť do Božieho kráľovstva  

Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. (Ž 2,12)
Po nedeli Božieho milosrdenstva si možno aj my kladieme podobnú otázku akú dal Nikodém Ježišovi v evanjeliu podľa Jána 3,1-8: „Ako sa môže človek znova narodiť?“
Čo to znamená narodiť sa z Ducha? Ako odovzdať život Kristovi?
Poď a nechaj sa tento týždeň povzbudiť aj týmto krátkym videom od Bohdana, ktorý je laickým misionárom a otcom štyroch detí.

On je živý! 

„Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.“ (Ž 118,24)

Aleluja!

Tento týždeň ťa pozývame k prežívaniu radosti a nádeje  z Kristovho víťazstva. Sr. Helena zo spoločenstva Marana Tha povzbudzuje k tomu, aby sme uverili, že Boh môže vzkriesiť k životu, to, čo je mŕtve. Buďme svedkami toho, že Ježiš žije. Záver povzbudenia adresuje špeciálne ženám, kde hovori o ich úlohe dnes.

Povzbudenie 

Tento týždeň povzbudzujeme k tomu, aby sme v tichu hľadeli na kríž, kde sa Kristus za nás z lásky obetoval. Prežime tento čas v modlitbe, sebadarovaní sa v službe tým, ktorí to teraz najviac potrebujú. Spoločne slávme domácu liturgiu Slova v rodinách, aby sme mohli rásť vo viere, nádeji a vzájomnej láske. 

Rok Božieho slova.

Svätý Otec František vo svojom apoštolskom liste „Aperuit illis“ vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova a povzbudzuje nás obzvlášť v tomto čase neistoty a pochybností, aby sme sa oň viac zaujímali. V liste Hebrejom sa píše: „Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.“ (Hebr 4, 12-14)
Boh svojim slovom má moc zmeniť strach na nádej, oslobodiť, uzdraviť, potešiť a povzbudiť v každom čase.

Facebooková skupina: Študujem Bibliu Doma, je miesto, kde si môžeme navzájom vymieňať skúsenosti, povzbudzovať sa a zdieľať s tým, čo nás oslovilo.