Aj vďaka Vašej finančnej podpore môžeme uskutočňovať evanjelizačné akcie
a rozvíjať sa. 

Spoločenstvo Marana Tha,

svojou činnosťou vytvára priestor pre aktívne trávenie voľného času detí, mládeže, ale aj dospelých. Ide predovšetkým o jednorazové, ale aj víkendové športové, kultúrne a spoločenské aktivity s výchovno-vzdelávacou funkciou v meste Prešov a jeho okolí. Marana Tha má viac ako 300 dospelých členov a 150 detí. Aj vďaka absolvovaniu kurzov občianskeho združenia, môžu naši členovia sami aktívne dobrovoľníckou činnosťou participovať na podujatiach, chode spoločenstva a prispievať tak ku skvalitneniu života.

Doterajšia evanjelizačná činnosť
spoločenstva Marana Tha:

 • Manželské večery – 2090 párov
  (pomohli k ich začatiu v rôznych častiach SVK)
 • Rodičovské kurzy  318 účastníkov
 • Letné tábory pre deti a rodiny –  2 500 účastníkov
 • Detské kluby – viac ako 8100 detí
 • Piatky pre mladých – viac ako 14 000 účastníkov
 • Alfa kurzy – 1467 účastníkov
 • Biblické kurzy –  1500 účastníkov
 • Konferencia pre mužov – 1760 účastníkov
 • Konferencia pre ženy – 2400 účastníčok
 • Evanjelizačná konferencia OHEŇ – viac ako 72 000 účastníkov
 • Večer Chvál – viac ako 45 500 účastníkov

Bankové spojenie
„Marana Tha“ OZ:

4024300321 / 7500 (ČSOB)

IBAN:
SK07 7500 0000 0040 2430 0321

Tlačivá pre darovanie 2% z dane pre rok 2020.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti – STIAHNÚŤ

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – STIAHNÚŤ

Ďakujeme Vám a zvolávame na Vás a Vaše rodiny nekonečné Božie požehnanie.