NAŠA VÍZIA

Veríme, že potrebujeme mužov podľa Božieho srdca.
Veríme, že Nebeský Otec má špeciálne poslanie pre každého muža.
Veríme, že muži sú tí, ktorí majú prinášať Jeho Svetlo do svojich rodín, práce, k svojim priateľom a týmto spôsobom do celej spoločnosti.
Veríme, že najlepšou motiváciou je Láska, ktorú muži dokážu prijať, žiť ju a rozdávať.

NAŠE POSLANIE

Túžime otvárať nové možnosti, aby mohli muži hlbšie spoznávať Nebeského Otca a svoju pravú identitu.
Túžime, aby každá oblasť mužských životov bola prežiarená Svetlom Ježiša Krista, a tak mohol silnieť vnútorný človek.
Túžime odovzdávať skúsenosť, že oveľa ľahšie sa rastie a kráča v bratstve a v jednote Ducha Svätého.
Túžime si pomáhať, povzbudzovať sa v raste, slobode, zodpovednosti, odvahe a láske.

NAŠE HODNOTY

 • osobný vzťah s Bohom Otcom
 • láska, úcta a prijatie v bratstve
 • transparentnosť a zdieľanie srdca
 • jednota v Tele Kristovom
 • otvorenosť na dary a vedenie Duchom Svätým

NAŠE ZAMERANIE

 • IDENTITA SYNA – „lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi“ Galaťanom 3, 26
 • ZODPOVEDNOSŤ MANŽELA„Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu“ Efezanom 5, 25
 • PRÍKLAD OTCA – „obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou.“ Malachiáš 3, 24
 • MUŽ AKO UČENÍK – „Pán, Jahve, mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník“ Izaiáš 50, 4
 • SLOBODA SRDCA – „Pán je Duch, a kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ 2. Korinťanom 3, 17
 • JEDNOTA BRATSTVA – „…vtedy na ľud padla Božia bázeň a vytiahli ako jeden muž“ 1. Samuelova 11,7
 • ODVAHA V BOJI – „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomáham“ Izaiáš 41, 13
 • CESTA MUŽA – „Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby“ 1. Korinťanom 13, 11

Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok 1. Timotejovi 2, 8