Modlitby

Modlitbový tím v spoločenstve MaranaTha v Prešove sa modlí na všetky úmysly a za prosby členov ale i nečlenov spoločenstva MaranaTha , a to nielen za ich potreby, ale i za potreby ich širšieho okolia, za Slovensko i Cirkev. Vyprosuje požehnanie za celý priebeh všetkých programov (nielen) v centre, za všetkých slúžiacich a účastníkov.

Účinnosť modlitby príhovoru nezávisí od svätosti a zrelosti ľudí, ktorí sa modlia. Môže to pomôcť, ale nie je to záruka. Závisí to tiež aj od viery a otvorenosti osoby, za ktorú sa modlíme. Dôležité sú také vlastnosti ako úprimnosť, pokora a vytrvalosť. Všetci ich môžeme rozvíjať.

Tajomstvo Božej vôle – všetky modlitby Boh vypočuje, no nie stále podľa našich predstáv. Ale aj tak má zmysel modliť sa! (Žalm 13,6, Hab 1,1-3, Rim 8,28)

Modlitba príhovoru sa realizuje dvoma základnými formami:

  • modlitba na úmysel niekoho –napr. modlitbový košík, modlitbová reťaz.
  • modlitba za niekoho spolu s ním – napr. utorky , Večer Chvál.
Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali a budete to mať. 
- Mk 11,24

Modlitbová reťaz

Touto aktivitou sa členovia spoločenstva spájajú v modlitbe na rôzne úmysly. Cieľom modlitbovej reťaze je vytvoriť spoločenstvo modliacich sa ľudí. Boh robí veľké veci medzi nami.

Chcem sa zapojiť do modlitbovej reťaze Chcem poprosiť o modlitbu Chcem poslať svedectvo

Modlitbový košík

Modlitebníci sa modlia za všetky úmysly a potreby, ktoré boli vložené do modlitbového košíka v kaplnke sv. Františka z Assisi v KPC Jána Pavla II. Modlí sa za potreby, ktoré sú aktuálne nielen v našom spoločenstve, ale aj na Slovensku, vo svete a v Cirkvi.

Chcem poprosiť o modlitbu Chcem poslať svedectvo

Modlitba počas Večerov Chvál

Vždy v poslednú nedeľu v mesiaci sa počas večerov chvál modlí za program Večera chvál, za všetkých slúžiacich i účastníkov a tiež aj za všetkých tých, ktorí prichádzajú na modlitbu príhovoru vo viere, že dané slovo poznania chce Boh uskutočniť v ich životoch.

Chcem poslať svedectvo

Modlitbové Utorky

Utorky v KPC Jána Pavla II. od 17,00 – 19,00 (treba sa vopred nahlásiť). Modlitbový tím (zvyčajne dvojčlenný) sa modlí za osobné potreby danej osoby (nie potreby jeho blízkych alebo tých, čo ho žiadali o modlitbu). O modlitbu môže požiadať každý, kto prežíva duchovný blok, problém alebo vnútorné zranenie, ktoré ho už dlhší čas trápi. Modlitbový tím danú osobu vypočuje a spoločne budú predkladať a odovzdávať Bohu, Jeho milosrdenstvu a láske to, čo ju trápi. Počas modlitby modlitbový tím načúva v dôvere a odovzdanosti Duchu Svätému a snažia sa danú osobu, inšpirovaní Jeho vedením, duchovne usmerniť a povzbudiť. Zaručujeme diskrétnosť modliacich sa. So súhlasom danej osoby môže modlitbový tím na osobu položiť ruky počas modlitby príhovoru. Je to gesto známe už v tradícii prvotnej Cirkvi , ktoré sprevádza tiež požehnanie. Ide o nesviatostné vkladanie rúk.

Ak máte záujem o modlitbu príhovoru, nahláste sa na tel. čísle: 0903 982 209

Najbližšia udalosť
07.10.2022
19:00