Modlitba príhovoru – modlitbový tím v spoločenstve Marana Tha v Prešove

Slúži tým, ktorí potrebujú túto službu každý utorok od 17:00-18:30 hod. v kaplnke sv. Františka v KPC. Ak chceš využiť túto možnosť, je potrebné vopred dohodnúť termín so sr.Bernadetkou.

Modlí sa za všetky úmysly a potreby, ktoré boli vložené do modlitbového košíka v kaplnke sv. Františka z Assisi. Modlí sa za potreby, ktoré sú aktuálne nielen v našom spoločenstve, ale aj na Slovensku, vo svete a v Cirkvi

Slúži počas „večerov chvál“ poslednú nedeľu v mesiaci , modlí sa za celý program a po ňom sa modlí za tých, ktorí prichádzajú so svojimi osobnými potrebami na modlitbu príhovoru. Vyprosuje požehnanie za celý priebeh všetkých programov centre, za všetkých slúžiacich a účastníkov. Účinnosť modlitby príhovoru nezávisí od svätosti a zrelosti ľudí , ktorí sa modlia. Môže to pomôcť, ale nie je to záruka. Závisí to tiež aj od viery a otvorenosti osoby za ktorú sa modlíme. Dôležité sú také čnosti ako úprimnosť, pokora a vytrvalosť. Všetci môžeme tieto čnosti rozvíjať.

Tajomstvo Božej vôle – nie všetky modlitby budú vypočuté podľa našich predstáv. Ale aj tak má zmysel sa modliť!

/Žalm 13,6, Hab 1,1-3, Rim 8,28/

Modlitba vkladaním rúk

S tvojim súhlasom modlitbový tím môže na teba položiť ruky počas modlitby príhovoru. Je to gesto známe už v tradícii prvotnej Cirkvi , ktoré sprevádza tiež požehnanie. Ide o nesviatostné vkladanie rúk.

Modlitba príhovoru je modlitbou za osobné potreby /nie potreby tvojich blízkych alebo tých, čo ťa žiadali o modlitbu/. Spočíva v tom, že ak máš duchovný blok, problém alebo vnútorné zranenie, ktoré ťa už dlhší čas trápi, môžeš požiadať modlitbovú službu o modlitbu príhovoru. Modlitbová služba / vždy je to tím najmenej dvoch a viac osôb/ ťa vypočuje a spoločne budete predkladať a odovzdávať Bohu, Jeho milosrdenstvu a láske to, čo ťa trápi. Počas modlitby modlitbový tím načúva v dôvere a odovzdanosti Duchu Svätému a snažia sa ťa inšpirovaní Jeho vedením duchovne usmerniť a povzbudiť. Zaručujeme diskrétnosť modliacich sa.

Biblické ženy

Lk 8,1-3 Ženy v Ježišovom sprievode. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Mk 15, 40-41 Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome, ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galilei. A mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema.

V spoločenstve Marana Tha sa stretávajú skupinky Biblických žien. Ide o veriace ženy z rozličného prostredia. Pán tak spojil vdovy, opustené, rozvedené, osamelé ženy, ako aj ženy, ktoré sa obrátili na vieru a ich rodiny ešte Pána nepoznajú, či hľadajú.

Hlboké rany života, cestu utrpenia tak obetujú Pánovi. Ich služba je však rozmanitá. Okrem stretávania sa na modlitbách v skupinkách navštevujú chorých, slúžia modlitbou príhovoru, zapájajú sa do modlitbovej reťaze. Skryto, v tichosti vypomáhajú pri akciách organizovaných spoločenstvom. Nasledujú tak príklad žien z evanjelií, ktoré stáli verne pri Ježišovi a nasledovali ho.

Modlitbová reťaz

Touto aktivitou sa členovia spoločenstva spájajú v modlitbe na rôzne úmysly. Cieľom modlitbovej reťaze je vytvoriť spoločenstvo modliacich sa ľudí. Boh robí veľké veci medzi nami. A ako v poslednom čase vnímame, má pre nás pripravený plán podľa svojej vôle. Hovorí nám, aby sme vztýčili modlitbové vlajky a v modlitbe si pripravovali srdcia. Aby sme boli pripravení, keď si nás Pán bude chcieť použiť.